Sắp xếp sản phẩm:
 1. LUẬT DOANH NGHIỆP (Law on Enterprise)

  Giá bìa: 65,000 VND

  Giá bán: 65,000 VND

 2. LUẬT ĐẤT ĐAI (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009)

  Giá bìa: 25,000 VND

  Giá bán: 25,000 VND

 3. LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ (Law on Intellectual Property)

  Giá bìa: 65,000 VND

  Giá bán: 65,000 VND

 4. HỆ THỐNG CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

  Giá bìa: 298,000 VND

  Giá bán: 298,000 VND

 5. LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI NĂM 2010

  Giá bìa: 18,000 VND

  Giá bán: 18,000 VND

Sắp xếp sản phẩm: