Sắp xếp sản phẩm:
 1. Điểm khủng hoảng

  Giá bìa: 59,000 VND

  Giá bán: 59,000 VND

 2. Thuê ngoài từ A từ đến Z

  Giá bìa: 87,000 VND

  Giá bán: 87,000 VND

 3. Jeff Bezos và kỷ nguyên Amazon

  Giá bìa: 102,000 VND

  Giá bán: 102,000 VND

 4.  

  Cuộc chiến Smart Phone

  Giá bìa: 79,000 VND

  Giá bán: 79,000 VND

 5.  

  The Samsung Way - Đế chế công nghệ và Phương thức Samsung

  Giá bìa: 139,000 VND

  Giá bán: 139,000 VND

 6. Cô nàng quản trị

  Giá bìa: 75,000 VND

  Giá bán: 75,000 VND

 7. Sống sao trong thời đại số

  Giá bìa: 152,000 VND

  Giá bán: 152,000 VND

 8.  
   

  Tiền không bao giờ là đủ

  Giá bìa: 99,000 VND

  Giá bán: 99,000 VND

 9. Cách của Dentsu

  Giá bìa: 95,000 VND

  Giá bán: 95,000 VND

 10.  
   

  Công ty Nhật Bản

  Giá bìa: 99,000 VND

  Giá bán: 99,000 VND

 11. Lão tử đạo đức kinh

  Giá bìa: 90,000 VND

  Giá bán: 90,000 VND

 12. Không bao giờ thất bại

  Giá bìa: 85,000 VND

  Giá bán: 85,000 VND

 13. Jack Welch & 11 chuẩn mực điều hành của nhà lãnh đạo

  Giá bìa: 40,000 VND

  Giá bán: 40,000 VND

 14. Nói theo phong cách Obama (Say it like Obama)

  Giá bìa: 75,000 VND

  Giá bán: 75,000 VND

Sắp xếp sản phẩm: