Sắp xếp sản phẩm:
 1. Lịch sử các học thuyết kinh tế (Nhiều tác giả)

  Giá bìa: 79,000 VND

  Giá bán: 79,000 VND

 2. Xã hội học về dư luận xã hội

  Giá bìa: 53,000 VND

  Giá bán: 53,000 VND

 3. Xã hội học giáo dục

  Giá bìa: 58,000 VND

  Giá bán: 58,000 VND

 4. Giáo trình đầu tư quốc tế

  Giá bìa: 69,000 VND

  Giá bán: 69,000 VND

 5. Giáo trình chính sách quản lý nhà nước về kinh tế

  Giá bìa: 50,000 VND

  Giá bán: 50,000 VND

 6. Giáo trình thẩm định giá trị bất động sản

  Giá bìa: 88,500 VND

  Giá bán: 88,500 VND

 7. Ra quyết định quản trị

  Giá bìa: 119,000 VND

  Giá bán: 119,000 VND

 8. Quản trị cung ứng

  Giá bìa: 95,000 VND

  Giá bán: 95,000 VND

 9. Giáo trình Quản trị chiến lược 2013

  Giá bìa: 91,000 VND

  Giá bán: 91,000 VND

 10. Giáo trình Quản trị Kinh doanh (Tập II)

  Giá bìa: 106,000 VND

  Giá bán: 106,000 VND

 11. Giáo trình Quản trị Kinh doanh (Tập I)

  Giá bìa: 57,000 VND

  Giá bán: 57,000 VND

 12. Giáo trình kinh tế lượng (Tái bản lần thứ nhất)

  Giá bìa: 101,000 VND

  Giá bán: 101,000 VND

 13. Giáo trình Kinh tế cộng cộng

  Giá bìa: 59,000 VND

  Giá bán: 59,000 VND

 14. Giáo trình Marketing căn bản (Tái bản lần thứ nhất)

  Giá bìa: 85,000 VND

  Giá bán: 85,000 VND

 15. Giáo trình kinh tế đầu tư - 2013

  Giá bìa: 69,000 VND

  Giá bán: 69,000 VND

 16. Giáo trình Ngân hàng thương mại - 2013

  Giá bìa: 68,000 VND

  Giá bán: 68,000 VND

 17. Giáo trình Thống kê Kinh tế (Tái bản lần thứ nhất)

  Giá bìa: 75,000 VND

  Giá bán: 75,000 VND

 18. Giáo trình Quản trị Marketing

  Giá bìa: 105,000 VND

  Giá bán: 105,000 VND

Sắp xếp sản phẩm: