Sắp xếp sản phẩm:
 1. Kinh Tế Học Vĩ Mô I - Macroeconomics

  Giá bìa: 54,000 VND

  Giá bán: 54,000 VND

 2. Giáo trình quản trị nhân lực (Tái bản)

  Giá bìa: 78,000 VND

  Giá bán: 78,000 VND

 3. Giáo trình Quản trị chiến lược (2011)

  Giá bìa: 75,000 VND

  Giá bán: 75,000 VND

 4. Cẩm nang Marketing trực tuyến (The Internet Marketing Bible)

  Giá bìa: 80,000 VND

  Giá bán: 80,000 VND

 5. Giáo trình Kinh tế học Quốc tế

  Giá bìa: 66,000 VND

  Giá bán: 66,000 VND

 6. Giáo trình Tín dụng Ngân hàng

  Giá bìa: 92,000 VND

  Giá bán: 92,000 VND

 7. Giáo trình Nguyên lý & Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại

  Giá bìa: 92,000 VND

  Giá bán: 92,000 VND

 8. Giáo trình Marketing ngân hàng

  Giá bìa: 45,000 VND

  Giá bán: 45,000 VND

 9. Giáo trình vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương

  Giá bìa: 80,000 VND

  Giá bán: 80,000 VND

 10. Lập mô hình tài chính (Có kèm đĩa dữ liệu CD)

  Giá bìa: 168,000 VND

  Giá bán: 168,000 VND

 11. Giáo trình Quản trị Kinh doanh Khách sạn (Tái bản)

  Giá bìa: 111,000 VND

  Giá bán: 111,000 VND

 12. Giáo trình Lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý

  Giá bìa: 118,000 VND

  Giá bán: 118,000 VND

 13. Kinh tế học Quản lý nghề cá

  Giá bìa: 86,000 VND

  Giá bán: 86,000 VND

Sắp xếp sản phẩm: