Sắp xếp sản phẩm:
 1. Quản trị kinh doanh (tái bản lần thứ 6, có sửa đổi)

  Giá bìa: 69,000 VND

  Giá bán: 69,000 VND

 2. Giáo trình xã hội học về giới

  Giá bìa: 75,000 VND

  Giá bán: 75,000 VND

 3. Marketing căn bản (TS. Phan Thăng)

  Giá bìa: 100,000 VND

  Giá bán: 100,000 VND

 4. Nhân tài nguồn tài nguyên số 1 (Sách tham khảo)

  Giá bìa: 52,000 VND

  Giá bán: 52,000 VND

 5. Giáo trình chính sách tiền tệ lý thuyết và thực tiễn

  Giá bìa: 85,000 VND

  Giá bán: 85,000 VND

 6. Phân tích hoạt động kinh doanh (PSG.TS Phạm Văn Dược)

  Giá bìa: 68,000 VND

  Giá bán: 68,000 VND

 7. Hoạch định vật tư tồn kho mờ (Nguyễn Như Phong)

  Giá bìa: 39,500 VND

  Giá bán: 39,500 VND

 8. Tâm lý học quản trị kinh doanh (Nguyễn Hữu Thụ)

  Giá bìa: 55,000 VND

  Giá bán: 55,000 VND

 9. Giáo trình thanh toán quốc tế trong du lịch

  Giá bìa: 43,000 VND

  Giá bán: 43,000 VND

 10. Lịch sử tâm lý học

  Giá bìa: 23,000 VND

  Giá bán: 23,000 VND

 11. Tâm lý học khác biệt

  Giá bìa: 58,000 VND

  Giá bán: 58,000 VND

 12. Giáo trình pháp luật sở hữu trí tuệ

  Giá bìa: 28,500 VND

  Giá bán: 28,500 VND

 13. Giáo trình thương phẩm học

  Giá bìa: 36,000 VND

  Giá bán: 36,000 VND

 14. Giáo trình Xã hội học (Lương Văn Úc)

  Giá bìa: 35,000 VND

  Giá bán: 35,000 VND

Sắp xếp sản phẩm: