Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng” này nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào hiển thị trên trang BizSpace. Lưu ý rằng bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng trang của chúng tôi, bạn đồng ý với những Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, hãy ngưng kết nối và không sử dụng Trang này.

Thay đổi hoặc chỉnh sửa

Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này. Do vậy, bạn nên vào các trang này mỗi khi truy cập Trang. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang sau khi chúng tôi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này, điều này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài nguyên trong website này thuộc quyền sở hữu của BizSpace. Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này.

Các Liên kết

Trang web do BizSpace điều hành có thể có các liên kết tới các trang web khác do các bên thứ ba điều hành. BizSpace không có tuyên bố hoặc đảm bảo đối với thực tiễn về quyền riêng tư của bất kỳ trang web của bên thứ ba nào và không chịu trách nhiệm cho các chính sách bảo mật của các trang web khác.

Giới hạn tuổi

Quyền riêng tư của trẻ em là mối quan tâm hàng đầu đối với chúng tôi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi tuổi hoặc giữ lại bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi nhận được xác định là từ trẻ em dưới 18 tuổi trừ khi chúng tôi có sự đồng ý trước của cha mẹ hoặc Người giám hộ hợp pháp của trẻ.